Apotemnofilia lub zaburzenie tożsamości integralności ciała (body integrity identity disorder – BIID) jest określana jako niekontrolowane pragnienie amputacji jednej lub więcej zdrowych kończyn lub bycia paraplegikiem.

Cele i zadania
Dokonano przeglądu dostępnych badań nad tym zaburzeniem w celu poszerzenia wiedzy na jego temat i ewentualnej potrzeby wielodyscyplinarnej oceny.

Metody
Zidentyfikowano odpowiednie prace z 2000 r. w bazie PubMed, używając terminów: apotemnophilia, BIID i self-demand amputation.

Wyniki
Doniesienia o zjawisku przyciągania amputowanych osób sięgają 1933 roku, kiedy to w serii listów i artykułów publikowanych w dziennikach i czasopismach pojawiały się osoby owładnięte erotyczną obsesją, które same chciały zostać amputowane. Pierwsze naukowe doniesienie na ten temat pojawiło się dopiero w 1977 roku, kiedy to John Money opisał dwa przypadki domagania się amputacji zdrowej kończyny, którą to przypadłość nazwał apotemnofilią. Chętnych do amputacji – lub “wannabes” – może być tysiące i mają oni swoje własne strony internetowe. Dotychczasowe wyjaśnienie tego zjawiska przemawiało za etiologią psychiatryczną: patologicznym pragnieniem napędzanym przez przymus seksualny. Ostatnio zaproponowano wyjaśnienie neurologiczne, w którym broni się, że może istnieć dysfunkcja prawego płata ciemieniowego, prowadząca do zniekształconego obrazu ciała i pragnienia amputacji.

Wnioski
Apotemnofilia jest rzadkim, nieczęsto badanym schorzeniem, które zaciera granice między psychiatrią a neurologią. Musimy mieć świadomość, że zaburzenie to częściej występuje w nietypowych miejscach, takich jak strony internetowe i inne. Lepsze zrozumienie tego stanu jest kluczowe dla rozwoju skutecznego leczenia.

Related Posts